Konkurs z ograniczonym udziałem FZ nr 44: krok po kroku, terminy i zalecenia

Data:

2018-09-06 16:10:15

Przegląd:

428

Ranking:

1Kochać 0Niechęć

Udział:

Table of contents:

Zakupy dla zapewnienia komunalnych i госнужд realizowane są w ramach umowy systemu. Jej reguluje USTAWA nr 44. W tym normatywnego akcie istnieje kilka rodzajów konkursów. Dalej zastanów się, jak odbywa się przez 44-FZ konkurs z ograniczonym udziałem (krok po kroku). Terminy Realizacji etapów zostaną również opisane w artykule. konkurs z ograniczonym udziałem w 44 fz

Informacje Ogólne

Przewidziany 44-FZ konkurs z ograniczonym udziałem Stanowi procedurę, do której może być wniesione dostawcy po przejściu nimi предквалификационного selekcji. Podmioty muszą spełniać ogólne i specjalne wymagania. Są one zainstalowane w 31 artykuł nr 44 FZ.

Konkurs z ograniczonym udziałem odbywa się wyłącznie w przypadkach określonych przez prawo.

Предквалификационным selekcją nazywa się proces, w trakcie którego wybierani są dostawcy, odpowiednie dodatkowym i wspólne wymagania określone przez Zamawiającego. Przy tym ostatnie muszą być zawarte w oświadczeniu i dokumentach konkursowych. Specjalne warunki nie powinny być stosowane jako kryteria oceny wniosków.

Jeżeli wniosek dostawcy предквалификационный selekcja nie odbyła się, na egzamin nie robi.

Zgodnie z prawem, wszystkie procedury przewidziane w ramach umowy systemu, mają jednolitą bazę prawną. Nie jest wyjątkiem i otwarty/zamknięty konkurs z ograniczonym udziałem.

FZ, nr 44, na podstawie wyników предквалификационного odbioru sporządza się protokół (w 2 egz.). Kopię dokumentu kieruje się w organ wykonawczy władzy federalnej w ciągu dnia, idącego po dacie podpisania. Kopie protokołu są wysyłane podmiotom, składającą wniosek. Ponieważ zasady są zabezpieczone w art. 85 Ustawy. zamknięty konkurs z ograniczonym udziałem 44 fz

Bardziej:

Kwalifikacja pracowników na zgodność stanowiska: cele, zasady prowadzenia, wynik

Kwalifikacja pracowników na zgodność stanowiska: cele, zasady prowadzenia, wynik

Pracodawcy postrzegają zasady oceny pracowników jako formalność. Dokumentów normatywnych, przeznaczonych dla organizacji komercyjnych, nie produkuje. Certyfikacja jest wymagana tylko dla pracowników organizacji określonych w przepisach sfer działalno...

Broń palna ograniczony porażki

Broń palna ograniczony porażki

Nikt nie jest ubezpieczony od sytuacji, gdy trzeba bronić siebie lub swoich bliskich. Czasami sprawcy można przestraszyć tylko rodzajem broni. Zobaczmy, jakie są wymagania do samoobrony i czy konieczne jest pozwolenie na broń?Na terenie Federacj...

Ludność Iranu: liczebność, etniczny i religijny skład

Ludność Iranu: liczebność, etniczny i religijny skład

Iran – jeden z najstarszych ośrodków cywilizacji światowej, a to z pewnością odbije się na składzie ludności. Człowiek nowoczesnego typu opanował terytorium tego kraju na przełomie środkowego i górnego paleolitu. W kształtowaniu etnicznej wizer...

Cechy przeprowadzenia konkursu z ograniczonym udziałem

W artykule 56 44-FZ zamocowane przypadki prowadzenia danego rodzaju konkursów. Jak instaluje część 2 wskazanej normy, zamawiający dokonuje zakupu w ten sposób, gdy:

 1. Do wykonania robót, dostawy towarów i świadczenia usług w związku z ich technicznej/technologicznej złożoności, specjalistycznym, high-tech, innowacyjnym charakterem potrzebne dostawcy (wykonawcy/wykonawców), posiadające niezbędne poziomem kwalifikacji.
 2. Zakłada działania mające na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, renowacji zbiorów muzealnych i obiektów, dokumentacji Archiwalnej funduszu, rzadkich dokumentów, wchodzących w skład bibliotecznego fundacji, a także roboty i usługi, związane z koniecznością dopuszczenia wykonawców do kont baz, magazynów, systemów bezpieczeństwa, bibliotek, muzeów, archiwów.

Lista specyficznych usług i prac

Postanowienia pkt 1 części 2 art. 56 są popierane przez Rozporządzenie rządu nr 99 od 2015 r. W Załączniku nr 2 znajduje się wykaz prac i usług, do realizacji których wykonawca wybrany w ramach Konkurs z ograniczonym udziałem w FZ nr 44 . Na liście włączone wykonanie prac w zakresie:

 • Budowy, projektowania, usuwanie obiektów z eksploatacji, przeznaczonych do wykorzystania w produkcji energii atomowej.
 • Postępowania wydane paliwo jądrowe, jądrowymi materiałami radioaktywnymi odpadami i substancjami, w tym w trakcie ich przechowywania, wykorzystywania, przetwarzania, transportu, utylizacji i składowiska.
 • Projektowania i produkcji urządzeń (agregatów itp.), przeznaczonego dla obiektów, na których używany jest energia atomowa.
 • Naprawy wojskowej specjalistycznej, uzbrojenia, broni jądrowych kompleksów.
 • Budowy, przebudowy, капремонту technicznie trudnych, wyjątkowych, szczególnie niebezpiecznych obiektów drogowych budowli sztucznego typu wchodzących w skład federalnej, regionalnej, межмуниципальной i miejskiej sieci drogowej, jeśli maksymalna (początkowa) wartość zamówienia powyżej 150 mln p. dla zapewnienia госнужд i powyżej 50 mln p. – dla potrzeb komunalnych.
 • Definicji obszarze katastralnym ceny obiektów w ramach rządowego oceny.

artykuł 44 fz konkurs z ograniczonym udziałem

W liście również usługi w zakresie:

 • Rehabilitacji dzieci i ich organizacji wypoczynku.
 • Organizacja gastronomii, dostawy produktów zakupionych dla instytucji prowadzących działalność edukacyjną, medycznych, organizacji соцобслуживания, rehabilitacji i wypoczynku dzieci, jeśli maksymalna wartość kontraktu przekracza 500 tys. p.
 • Przeprowadzenia publicznej obowiązkowego audytu (cenowego i technologicznego) dużych projektów inwestycyjnych z госучастием w odniesieniu do obiektów капстроительства, budowa, finansowanie, przebudowa, wyposażenie techniczne, z których będzie się odbywać kosztem środków budżetowych za pomocą mechanizmu książki programów inwestycyjnych, środków budżetowych funduszu inwestycyjnego w ROSJI.

Należy zauważyć, że dla każdego z wymienionych przypadków w Uchwale nr 99 podano dodatkowe wymagania dla wykonawców, a także wykaz dokumentów, które należy dostarczyć podmiot w celu potwierdzenia zgodności.

Opcje zakupu

W FZ nr 44, konkurs z ograniczonym udziałem może być prowadzone w różnych formach. Mogą to być:

 • Elektroniczny lub basenaukcja.
 • Zapytania ofertowego/zdań.

Zakup może być i u jedynego wykonawcy/dostawcy. Do uczestników przy tym nie są stawiane specjalne wymagania określone w § 31 w odniesieniu do podmiotów, zakupy u których realizowane tylko w ramach Konkurs z ograniczonym udziałem w FZ nr 44. konkurs z ograniczonym udziałem 44 fz krok po kroku

Etapy

Krok po kroku konkurs z ograniczonym udziałem w FZ nr 44 odbywa się w następujący sposób:

 1. Przygotowanie do zakupu.
 2. Zakwaterowanie przez zamawiającego powiadomienia i dokumentów konkursowych w ERBN (unified информсистеме).
 3. Przyjmowanie zgłoszeń od osób zainteresowanych.
 4. Otwieranie kopert lub dostępu, do wniosków.
 5. Zakwaterowanie protokołu otwarcia dostępu/kopert w ERBN.
 6. Предквалификационный dobrane.
 7. Badanie i ocena ofert. Kolejność tych działań jest podobny do tego, który jest ustawiony na otwartych konkursów.
 8. Zakwaterowanie protokołu odbioru w ERBN.
 9. Zakwaterowanie protokołu badania i oceny ofert.
 10. Kierunek projektu umowy i protokołu zwycięzcy.
 11. Zawarcie umowy z podmiotem, uzdrowisku najlepsze warunki wykonania zadania.

konkurs z ograniczonym udziałem w 44 fz cechy

Konkurs z ograniczonym udziałem w prawo federalne № 44: czas

Okresy Kontrolne na każdym etapie ustalane są różnymi artykułami Ustawy. Aby nie powtarzać w tabeli przedstawiono numery etapów (lista powyżej), termin i odniesienie do odpowiedniej normy.

Pokój etapu

Czas

Link do FZ nr 44

2

Nie później niż 20 dni. do dnia otwarcia kopert/otwarcia dostępu do el. postaci

1. część 49- © artykułu

4

W dniu zakończenia przyjmowania zgłoszeń

1-część 52-th artykuły

5

W ciągu dnia, następującego po dniu podpisania

7-część 52-th artykuły

6

W ciągu 10 dni od dnia otwarcia kopert/dostęp

7-część 56-th artykuły

8

W terminie trzech dni od dnia ogłoszeniu wyników wyboru

8-część art. 56

9

W ciągu dziesięciu dni od dnia ogłoszeniu wyników wyboru

-10-część 56-th artykuły

10

W terminie trzech dni od dnia podpisania protokołu w sprawie rozpatrzenia wniosków

12-część 53-ciej artykuły

11

Nie wcześniej niż 10 i nie później niż 20 dni po opublikowaniu protokołu badania i oceny ofert w ERBN

2-część 54-th artykuły

Ponadto, uczestnik zakupu ma prawo zakwestionować wyniki предквалификационного wyboru w organie kontrolnym. Odwołanie następuje w ciągu 10 dni. od dnia wykorzystania protokołu w ERBN.

konkurs z ograniczonym udziałem 44 fz krok po kroku terminy

Uznanie procedury niedoszłej

Jest To dozwolone tylko w 2 przypadkach:

 • Nikt nie został uznany za spełniają wymagania (jednolitych i dodatkowym), ustalone przez zamawiającego. W tej sytuacji organizowany jest nowa zakup lub konkurs.
 • Odpowiednio uznany tylko jeden z uczestników. Zamawiający w tym przypadku podpisuje kontrakt z tym jedynym dostawcą/wykonawcą.

Przeciwieństwie do otwartej procedury

Zainstalowane W prawo federalne № 44 cechy konkursu z ograniczonym udziałem pozwalają odróżnić go od innych konkursów odmian.

Należy jednak powiedzieć, że różnice dotyczą procedury otwartej zakupy są minimalne. Kluczową cechą konkursu, udział w którym ograniczona jest obowiązkowe przejście uczestników предквалификационного selekcji. W trakcie niego przedmioty są sprawdzane na zgodność nie tylko powszechne, ale i specjalnych wymagań.

Przy składaniu wniosków na otwarty konkurs uczestnikom musi spełniać tylko jednolitych warunków. Kontrola przy tym odbywa się na etapie rozpatrywania i oceny otrzymanych zgłoszeń. artykuł 56 44 fz cechy przeprowadzenia konkursu z ograniczonym udziałem

Zakończenie

Zakupy dla gminnych i госнужд ó ważna i skomplikowana procedura. Wysokie wymagania stawiane są w związku z tym, że finansowanie wykonania robót, dostawy towarów i świadczenia usług odbywa się kosztem środków budżetowych. W konsekwencji, uczestnicy ponoszą większą odpowiedzialność za jakość swojej pracy.

Nie we wszystkich przypadkach, do wykonania zadania wystarczyzgodności ogólnych wymagań. W takich sytuacjach prawo przewiduje możliwość dla klienta zainstalować dodatkowe warunki uczestnictwa. Są one swego rodzaju ograniczeniem dla zainteresowanych osób.

Należy zauważyć, że takie konkursy nie są bardzo częste w praktyce. Nie mniej jednak wiedzieć o ich cechy konieczne, aby nie tracić czasu na złożenie wniosków na konkurs, w którym przedsiębiorstwo nie może uczestniczyć w życie ustawy. Jednak organizacje, spełniają określonych wymagań, nie wiedząc o zawiłości, mogą przegapić korzystna oferta.


Article in other languages:

AR: https://www.tostpost.com/ar/the-law/5453-44.html

BE: https://www.tostpost.com/be/zakon/9676-konkurs-z-abmezhavanym-udzelam-fz-44-pakrokavae-ap-sanne-term-ny-rekam.html

DE: https://www.tostpost.com/de/das-gesetz/9676-wettbewerb-mit-begrenzter-teilnahme-bundesgesetz-44-schritt-f-r-schrit.html

En: https://www.tostpost.com/the-law/4753-competition-with-limited-participation-of-the-federal-law-44-step-by-s.html

ES: https://www.tostpost.com/es/la-ley/9683-el-concurso-limitado-de-la-ley-federal-n-44-descripci-n-paso-a-paso-lo.html

HI: https://www.tostpost.com/hi/the-law/5455-44.html

JA: https://www.tostpost.com/ja/the-law/5453-44.html

KK: https://www.tostpost.com/kk/za/9678-konkurs-atysuy-shekteul-fz-44-adamdy-sipattamasy-merz-mder-men-synysta.html

PT: https://www.tostpost.com/pt/a-lei/9676-concurso-limitado-com-a-participa-o-de-fz-n-44-descri-o-passo-a-passo-.html

TR: https://www.tostpost.com/tr/hukuk/9682-yar-ma-ile-s-n-rl-kat-l-m-fz-44-ad-m-ad-m-a-klama-zamanlamas-ve-nerile.html

UK: https://www.tostpost.com/uk/zakon/9680-konkurs-z-obmezhenoyu-uchastyu-fz-44-pokrokoviy-opis-stroki-ta-rekomen.html

ZH: https://www.tostpost.com/zh/the-law/5945-44.html


Alin Trodden - autor artykułu, redaktor
"Cześć, jestem Alin Trodden. Piszę teksty, czytam książki, Szukam wrażeń. I nie jestem zły w opowiadaniu ci o tym. Zawsze chętnie biorę udział w ciekawych projektach."

Uwaga (0)

Ten artykuł nie ma komentarzy, bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Nowości

Jak sporządzić ofertę

Jak sporządzić ofertę

Myślę, że każdy menedżer sprzedaży zgodzi się ze mną w tym, że dobrze sporządzona oferta - jeden z elementów sukcesu firmy. Przez ręce klientów stale odbywa się wiele ofert, ale dlaczego-to właśnie jedno z setki zmusza do podjęcia...

Układ mieszkania: bądź ostrożny i ostrożny

Układ mieszkania: bądź ostrożny i ostrożny

Dzisiaj pojęcie «stylizacja mieszkania», niestety, oznacza nie tylko jej wystrój na święta.Dawno już minęły czasy, kiedy najbardziej skomplikowane przy zakupie mieszkania było znalezienie odpowiedniego wariantu. Teraz ...

O czym mówi art. 337 kodeksu karnego? Jaka może być kara za pozostawienie jednostki wojskowej samowolnie?

O czym mówi art. 337 kodeksu karnego? Jaka może być kara za pozostawienie jednostki wojskowej samowolnie?

Wezwanie do wojska dla wielu młodych ludzi może okazać się prawdziwym stresem, ponieważ większość z nich po prostu nie jest gotowy na taki psychologiczny i fizyczny. Ale to absolutnie nie zwalnia z odpowiedzialności, jeśli projekt...

System federalnych organów władzy wykonawczej w Federacji Rosyjskiej

System federalnych organów władzy wykonawczej w Federacji Rosyjskiej

W Federacji Rosyjskiej panuje zasada podziału władz. Zgodnie z Konstytucją federacji ROSYJSKIEJ władza państwowa dzieli się na sądowniczą, wykonawczą i ustawodawczą. Każda z nich ma swoje kompetencje, obszar odpowiedzialności i sa...

Państwo i prawo. Art. 181 kodeksu CYWILNEGO federacji ROSYJSKIEJ z komentarzami

Państwo i prawo. Art. 181 kodeksu CYWILNEGO federacji ROSYJSKIEJ z komentarzami

Art. 181 kodeksu CYWILNEGO federacji ROSYJSKIEJ (w nowej wersji) wyznacza termin przedawnienia roszczeń o zastosowaniu ustawowych skutków uznania nieważności nędznych i оспоримых transakcji. Normą jest również określa moment, od k...

Art. 150 kodeksu postępowania karnego federacji ROSYJSKIEJ, z ostatnimi zmianami i komentarzami

Art. 150 kodeksu postępowania karnego federacji ROSYJSKIEJ, z ostatnimi zmianami i komentarzami

W art. 150 KPC federacji ROSYJSKIEJ stosowany szczegółowe informacje na temat rodzaju śledztwa, a także wyczerpująca lista spraw karnych, w którym odbywa się w tej czy innej formie. Treść normy regularnie się zmienia, czasem kilka...