Międzynarodowa ochrona praw człowieka i obywatela

Data:

2018-07-25 00:50:14

Przegląd:

277

Ranking:

1Kochać 0Niechęć

Udział:

Międzynarodowa ochrona praw człowieka odbywa się specjalnymi strukturami: Komitet praw człowieka ONZ, Europejski Trybunał przy Radzie Europy.

Jako podstawowych źródeł prawa międzynarodowego, które regulują ochronę interesów człowieka, występuje Europejska Konwekcja o ochronie podstawowych wolności i praw człowieka, Karta praw człowieka, akt Końcowy współpracy i bezpieczeństwa w Europie.

międzynarodowa ochrona praw człowieka

Znaczenie ochrony praw

Międzynarodowa ochrona praw i wolności człowieka jest związana z angielskiego filozofa Thomasa Гоббсом. Był przekonany, że ludzkość w pierwotnym stanie naturalnym znajdowało się w stanie wojny wszystkich przeciwko wszystkim. Po powstaniu państwa szansę na normalne życie, ochronę praw obywatelami.

Anglik uważał, że w stosunkach między różnymi państwami wojna jest nieunikniona, tak jak nad państwami nie ma kontroli i hamujących struktur.

Międzynarodowy system ochrony praw człowieka stała się szczególnie aktualna w XX wieku, który przeszedł dwie okrutne wojny światowe, w których wzięli udział wielu światowych potęg. To właśnie w tym okresie i obserwował najbardziej zbrodnicze i nieludzkie traktowanie cywilów, jeńców wojennych.

międzynarodowa ochrona praw i wolności człowieka

Edukacja Ligi Narodów

Po Pierwszej wojnie światowej, w 1920 roku, pochodzi podstawy międzynarodowej ochrony praw człowieka. Utworzona Liga Narodów była pierwszą organizacją międzynarodowego poziomu, który sobie za cel postawiła zapisywanie świata i poprawa jakości życia na naszej planecie. Niespójność działań krajów, które stały się jej członkami, nie pozwoliła Lidze Narodów opracować pełny system bezpieczeństwa zbiorowego. Organizacja ta przestała istnienia w 1946 roku, zamiast niej pojawiła się nowa międzystanowa struktura ó ONZ.

Bardziej:

Główne etapy rozwoju psychiki w филогенезе

Główne etapy rozwoju psychiki w филогенезе

Rozwój psychiki w филогенезе charakteryzuje się kilkoma etapami. Rozważmy dwie główne historie związane z tym procesem.Филогенез - to historyczny rozwój, obejmującego miliony lat ewolucji, historię rozwoju różnych gatunków organizmów żywych.Ontogenez...

Co to jest gronkowiec i metody jego leczenia

Co to jest gronkowiec i metody jego leczenia

Wielu w swoim życiu miał do czynienia z zakażeniem gronkowca. Dlatego konieczne jest posiadanie pełnej informacji o tej chorobie, aby w pełni zrozumieć, co dzieje się w organizmie. Więc co to jest gronkowiec? To bakterie, lub jedną z ich odmian, z kt...

co studiuje morfologia

Co studiuje morfologia

 Przed podjęciem się, że studiuje morfologia, należy zauważyć, że sam studiuje ten dział gramatyki. Tak, morfologia studiuje słowo jako część mowy, a także sposoby jego edukacji, jego formy, struktury i gramatyki wartości, a także poszczególne j...

Działalność ONZ

Jej głównym zadaniem było opracowanie działań mających na celu ochronę interesów obywateli na całym świecie. ONZ powstała jako odpowiedź na zbrodnie wobec osób, które zostały popełnione hitlerowskimi Niemcami, a także jej sojuszników w okresie ii wojny światowej. Przy ONZ utworzyło Karty o prawach człowieka, często zwaną Międzynarodowym tyczy się karty o prawach człowieka.

międzynarodowa europejska ochrona praw człowieka

Dokumenty Karty

Jako normatywnej bazy występują:

 • Powszechna Deklaracja praw człowieka;
 • Kilka paktów o ekonomicznych, politycznych, socjalnych praw obywateli.

Jako dodatek zostały przygotowane jeszcze dziesiątki deklaracji i umów, na podstawie których odbywa się międzynarodowa ochrona praw człowieka w spokojny okres. Dokumenty związane z ludobójstwem, dyskryminacji rasowej, praw osób niepełnosprawnych, statusem uchodźców.

Po zrobieniu pierwszego dokumentu, określonego w liście, rozpoczął się okres, w którym międzynarodowo-prawna ochrona wolności i praw człowieka przestała być wewnętrzną sprawą odrębnego państwa.

ochrona praw

Znaczenie

Powszechna deklaracja zapisano podstawowe prawa wszystkich mieszkańców naszej planety, niezależnie od pochodzenia etnicznego, rasy, języka, wyznania, płci.

W niej zawarta jest międzynarodowa ochrona praw człowieka:

 • Na satysfakcjonujące życie;
 • Wolności osobistej;
 • Pełną nietykalność;
 • Powszechna równość.

W niej mowa o niedopuszczalności niewolnictwa, tortur, poniżania godności człowieka. Gdzie by się nie znajdował się obywatel, on musi być dostępna międzynarodowa ochrona praw i wolności człowieka.

Część postanowień Konstytucji naszego kraju prawie całkowicie powiela materiał Powszechnej Deklaracji praw człowieka.

organizacje międzynarodowe

Umowa międzynarodowego poziomu

Międzynarodowy pakt praw społecznych, gospodarczych i kulturalnych reguluje kształtowanie wolnego od potrzeb i strachu osobowości człowieka. Dokonywać tego można tylko w warunkach, że u każdego pojawi się możliwość korzystania z prawa do pracy, na wakacje, godziwe wynagrodzenie, godnego poziomu życia, ubezpieczenie społeczne, wolność od głodu.

Międzynarodowa ochrona praw człowieka w warunkach niniejszego paktu zakłada i zapewnienie obywatelom możliwości na aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym.

Oprócz wyżej wymienionych praw, w międzynarodowym pakcie nazywane są również inne możliwości:

 • Zakaz pozbawienia wolności obywatela w przypadku niewykonania swoich zobowiązań umownych;
 • Równość wobec prawa i sądu;
 • Prawo do ochrony rodziny i życia osobistego;
 • Możliwość ochrony rodziny i praw dziecka;
 • Prawo na wyrażenie stanowiska w życiu politycznym danego państwa;
 • Równe szanse dla wszystkich mniejszości etnicznych.

Pierwszy protokół

Ten dokument daje obywatelom tych krajów, które podpisały to porozumienie, ochrony swoich politycznych i praw obywatelskich. To właśnie na podstawie tego dokumentu odbywa się międzynarodowa europejska ochrona prawczłowieka.

Nasz kraj przyjęła zobowiązania na dany umowy w 1991 roku. Należy pamiętać, że decyzje Komisji nie są wiążące, w jego miejsce wchodzi rekomendacja państwa przywrócenia naruszonych praw. Ten Komitet ma również prawo do skorzystania z takiej działalności światowej opinii publicznej.

ochrona praw obywateli w świecie

Drugi protokół fakultatywny

Jest uzupełnieniem paktu o politycznych i obywatelskich, zakłada zniesienie kary śmierci. Międzynarodowa ochrona praw człowieka i obywatela w ramach wspólnoty europejskiej odbywa się i Radą Europy, a także specjalnym dokumentem, który reguluje organizacje praw człowieka działania – Żydowskiej Konwekcji o ochronie praw i wolności człowieka. Dokument został przyjęty w 1950 roku.

Europejska konwencja

Międzynarodowo-prawna ochrona praw człowieka w ramach tego dokumentu wiąże się z zapewnieniem:

 • Prawa do życia;
 • Zakazem nieludzkiego traktowania i tortur;
 • Prawo do wolności, nietykalności osobistej;
 • Zakaz niewolnictwa;
 • Prawo na wyroki kary w ramach ustawodawstwa;
 • Zakaz dyskryminacji;
 • Prawo do poszanowania rodziny i życia osobistego;
 • Niezależność sumienia, religii:
 • Możliwość wyrażenia własnej pozycji;
 • Prawo do zastosowania skutecznych środków ochrony.

Do tej Konwencji dołożone kilka dodatkowych protokołów. Jeden z nich koncentruje się na ochronę własności, wolności wyborów.

Ten dokument zakazuje pozbawienia wolności w obecności obywatela zobowiązań. Szósty protokół zostanie anulowana kara śmierci.

Nasz kraj dołączył do Konwencji tylko w 1998 roku. Teraz każdy rosjanin, który uważa, że niesłusznie został ukarany, może korzystać z międzynarodowych mechanizmów ochrony praw człowieka.

organizacje międzynarodowe w celu ochrony praw

Specyfika Europejskiego Trybunału praw człowieka

Ten organ przyjmuje skargi od obywateli w następujących sytuacjach:

 • Do rozpatrzenia przyjmowane są naruszenia praw człowieka, które wystąpiły po podpisaniu Rosją odpowiednich umów;
 • Skarga jest akceptowana w przypadku, gdy od okresu naruszenia i orzecznictwa sądu nie minęło 6 miesięcy;
 • Istotą sprawy powinny być przedstawione jasno, potwierdzona dowodami;
 • Zakazane jednocześnie złożyć skargę do Komitetu praw człowieka ONZ i Europejski Trybunał sprawiedliwości.

Jeśli decyzja jest podejmowana na rzecz poszkodowanego, w tym przypadku przez Europejski Trybunał tej osoby przyznawana odszkodowanie za naruszone prawa.

Rozwiązania tego sądu są ostateczne, nie podlegają zaskarżeniu, są wiążące dla państw członkowskich, w tym i Rosji.

OBWE

Organizacja bezpieczeństwa i współpracy w Europie zajmuje się ochroną praw obywateli. Została założona w 1975 roku. Wtedy to podpisano Akt spotkania w sprawie współpracy i bezpieczeństwa w Europie. Poza uznanie suwerennej równości wszystkich państw, nienaruszalności granic, niestosowania siły w Akcie głosi potrzebę ochrony wolności i praw obywateli, w tym wolności sumienia, myśli, przekonań, religii.

Po przyjęciu tego dokumentu w Związku Radzieckim pojawiło się правозащитное zorganizowany ruch w postaci «хельсинских grup», którzy domagali się od władz przestrzegania norm prawa międzynarodowego.

Obrońców praw człowieka poddano linków, aresztowań, represji, ale to właśnie ich działalność doprowadziła do tego, że rząd zmienił swoje stanowisko w odniesieniu do ochrony praw człowieka.

Międzynarodowy trybunał karny

Funkcjonuje od 2002 roku w Hadze. Do kompetencji tego organu wchodzą:

 • Przestępstwa, które odnoszą się do ludobójstwa ó umyślne zniszczenie całej narodowej, etnicznej, religijnej, rasowej lub jej części;
 • Akcje przeciwko ludzkości ó systematycznego lub na dużą skalę prześladowania, które są skierowane przeciwko ludności cywilnej;
 • Zbrodnie wojenne ó naruszenie zwyczajów i praw prowadzenia działań wojennych.

Tworzenie trybunału karnego dało możliwość potępiać wyższych urzędników, szefów państw, członków rządów, przyciągnąć których w ramach prawa wewnętrznego nie jest możliwe.

Jako poprzedników Międzynarodowego trybunału karnego można traktować trybunały w Rwandzie i byłej Jugosławii, proces w Tokio, Norymberski trybunał dotyczących zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości.

Na podobnych procesach przestępcy państwowego poziomu ponieśli zasłużoną karę, ale i do nich nadal stosowano normy humanitarnego prawa międzynarodowego.

Mechanizmy pociągnięcia do odpowiedzialności zbrodniarzy wojennych, używane we współczesnym świecie, koncentruje się na wydanie sprawiedliwego karania dla wszystkich obywateli, niezależnie od zajmowanego przez nich urzędów publicznych.

Znaczenie międzynarodowych dokumentów

Prawa człowieka będą problemem globalnym nowoczesności i priorytetowym kierunkiem współpracy różnych państw.

Po zakończeniu ii wojny światowej w kraju zrozumieli, że w przypadku naruszenia praw ludności cywilnej, naruszenia ich honoru i godności, świat może okazać się w kolejnym krwawym konflikcie. Kraju–laureatki wraz z innymi państwami zorganizowaliONZ.

Zaawansowana światowa opinia publiczna starała się ustalić to minimum wolności i praw, który może zapewnić każdemu człowiekowi w każdym państwie bezpieczne istnienie.

Jako narzędzia do zatwierdzenia wolności i praw wystąpiła opracowanie i przyjęcie konkretnych międzynarodowo-prawnych dokumentów, których wykonanie jest obowiązkowe dla wszystkich krajów, dobrowolnie do uznania ich moralną, polityczną, prawną życie.

Po raz Pierwszy w historii istnienia ludzkiej cywilizacji zostały stworzone i są zalecane do stosowania we wszystkich państwach podstawowe wolności i prawa człowieka. Są one traktowane w całym cywilizowanym świecie jako norm, wzorców do tworzenie własnych krajowych dokumentów, na przykład, rozdziałów konstytucji o prawach obywateli.

Pojęcia «wolność» i «prawo» w tym dokumencie nie są identyczne, bez względu na ich bliskość semantyczną.

Prawem człowieka nazywają узаконенную napisanych przez państwo, możliwość coś zrobić.

Wolność osobowości zakłada brak стеснений, ograniczeń w zachowaniu, działalności.

Twórcy Deklaracji, która zapoczątkowała wspólne dla wszystkich ludzi minimum wolności i praw, oparła się na swoją wiedzę na temat poziomu rozwoju cywilizacji. Należy zauważyć, że deklaracja nie jest prawnym obowiązkowe dokumentów, nosi charakter rekomendacji dla państw i narodów świata.

Mimo to u tego dokumentu duże znaczenie praktyczne. Na podstawie Deklaracji zostały opracowane i przyjęte prawnie wiążące umowy o międzynarodowym charakterze, odnoszące się do praw obywatela.

Zakończenie

Specyfika umów międzynarodowych, dotyczących podstawowych praw i wolności człowieka, składa się w ich aktywnej i owocnej akcji z wykorzystaniem krajowego do prawa krajowego. Ich ważne jest, aby urzeczywistniać w konkretnych aktów prawnych kraju: prawa, кодексах, указах.

Międzynarodowa ochrona praw człowieka w czasie pokoju - to zbiór norm prawnych, które określają i utrwalają w grze w trybie przepisów o prawach i wolności człowieka. Zakłada się również продумывание międzynarodowych mechanizmów kontroli ich przestrzegania, ochrony naruszenia wolności i praw pojedynczego obywatela.

W naszym kraju przywiązuje znaczną uwagę do przestrzegania praw człowieka i wolności określonych w Konstytucji federacji ROSYJSKIEJ. W przypadku naruszenia rosjanie mają prawo do ochrony swoich interesów w międzynarodowych sądach.


Article in other languages:

AR: https://www.tostpost.com/ar/education/2621-international-protection-of-the-rights-of-man-and-citizen.html

BE: https://www.tostpost.com/be/adukacyya/4644-m-zhnarodnaya-abarona-pravo-chalaveka-gramadzyan-na.html

DE: https://www.tostpost.com/de/bildung/4642-der-internationale-schutz-der-rechte-des-menschen-und-b-rgers.html

En: https://www.tostpost.com/education/3102-international-protection-of-the-rights-of-man-and-citizen.html

ES: https://www.tostpost.com/es/la-educaci-n/4647-la-protecci-n-internacional-de-los-derechos-del-hombre-y-del-ciudadano.html

HI: https://www.tostpost.com/hi/education/2622-international-protection-of-the-rights-of-man-and-citizen.html

JA: https://www.tostpost.com/ja/education/2621-international-protection-of-the-rights-of-man-and-citizen.html

KK: https://www.tostpost.com/kk/b-l-m/4645-haly-araly-y-taryn-or-au-adam-men-azamatty.html

PT: https://www.tostpost.com/pt/educa-o/4645-prote-o-internacional-dos-direitos-do-homem-e-do-cidad-o.html

TR: https://www.tostpost.com/tr/e-itim/4650-uluslararas-koruma-insan-haklar-ve-vatanda.html

UK: https://www.tostpost.com/uk/osv-ta/4647-m-zhnarodna-zahist-prav-lyudini-gromadyanina.html

ZH: https://www.tostpost.com/zh/education/2811-international-protection-of-the-rights-of-man-and-citizen.html


Alin Trodden - autor artykułu, redaktor
"Cześć, jestem Alin Trodden. Piszę teksty, czytam książki, Szukam wrażeń. I nie jestem zły w opowiadaniu ci o tym. Zawsze chętnie biorę udział w ciekawych projektach."

Uwaga (0)

Ten artykuł nie ma komentarzy, bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Nowości

Pochodzenie człowieka: podstawowe teorie

Pochodzenie człowieka: podstawowe teorie

Pochodzenie człowieka badane różnymi dyscyplinami naukowymi, wśród których antropologia, filozofia, historia, teologia, paleontologia i inne. W związku z tym dzisiaj istnieje sporo teorii na pojawienie się ludzi: społecznego jedno...

Podstawowe tlenki i ich właściwości

Podstawowe tlenki i ich właściwości

Tlenki – są to substancje, których cząsteczki składają się z atomu tlenu ze stopniem utleniania ó 2 i atomów jakiegoś drugiego elementu. Tlenki powstają w sposób bezpośredni oddziaływanie tlenu z inną substancją lub p...

Dlaczego Lenina nie pochowano zaraz po śmierci? Opinie historyków

Dlaczego Lenina nie pochowano zaraz po śmierci? Opinie historyków

już skończył 90 lat, jak zmarł który zmienił bieg historii rosji w ubiegłym wieku człowiek, którego niektórzy ludzie wznoszą się jak boga, a inne – przeklinają. To – W. I. Lenin. Ale do tej pory nie milkną spory na tem...

Zebranie z rodzicami w 3 klasie: tematy i plan przeprowadzenia

Zebranie z rodzicami w 3 klasie: tematy i plan przeprowadzenia

spotkanie z rodzicami ó odpowiedzialna impreza. W krótkim czasie należy zapoznać mamo i tato z sukcesami w nauce i zachowaniu dzieci, podsumowania ostatniego kwartału, a także planować nowe przedsięwzięcia. Dotyczyć będzie ...

Uniwersytet rolniczy, Rzeszów: wydziały, specjalności, zaoczne oddział

Uniwersytet rolniczy, Rzeszów: wydziały, specjalności, zaoczne oddział

Edukacja jest jedną z najważniejszych wartości w dzisiejszym świecie. Człowiek, który otrzymał go, może z pewnością stwierdzić, że jest w stanie orientować się w życiu i wypracować swoje rozumienie świata, przekonania i poglądy. O...

Standardy kształcenia i model внеурочной działalności GEF

Standardy kształcenia i model внеурочной działalności GEF

rząd jeszcze w 2005 roku postanowił, że należy tłumaczyć systemu edukacyjnego na nowy poziom, tak zwane drugie pokolenie. Rosyjska akademia edukacji wzięła na siebie odpowiedzialność za wykonanie tego zlecenia. Przy opracowywaniu ...